The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Domare i kyrkan komprometterar rättsväsendet

Debatt 2012-11-05 19:13:01 Visningar: 996 Anmäl nyheten


För kompromettering av rättsväsendet anmäler jag härmed hovrättsrådet Sten Pålsson och hovrättslagman Robert Schött till Domarnämnden.

Jag åberopar nedannämnda och bifogade brev, mejl och blogginlägg.

Pålsson har, i sin bisyssla som juridiskt sakkunnig i domkapitlet i Lunds stift, medverkat till rättsvidrig handläggning av en anmälan. Domkapitlet har fabricerat ett falskt motiv för anmälan – nämligen krav på avsättning. Utifrån detta har man sedan, med hänvisning till paragrafer och tidigare fall, kommit fram till att straffvärdet av den svarandes förseelse inte räcker till avsättning
.
Anmälarens motiv var att söka upprättelse och korrekt handläggning – inte bestraffning. Anmälaren saknade intresse av bestraffning och kännedom om vilka straff som kyrkan tillämpar. Att hitta på ett motiv för anmälaren, utan dennes hörande, är ett grovt rättsövergrepp.

Domkapitlet begärde in ett yttrande från den anmälda kyrkoherden och meddelade sedan (Dnr 381 -4/09) att lämna anmälan utan åtgärd. I mejl till domkapitlet (bifogas) begärde sedan anmälaren att få ta del av kyrkoherdens yttrande.

Anmälaren finner sedan att yttrandet innehåller överdrifter och ostyrkta påståenden och är allmänt vilseledande. Anmälaren bemöter yttrandet och begär omprövning. Domkapitlet låter sig inte påverkas.

Anmälaren döms i praktiken ohörd till att gå minste om en upprättelse. Att döma någon ohörd är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Domkapitlet hade kunnat ålägga kyrkoherden, att fullgöra sin plikt enligt vigningslöftena och bistå anmälaren med stöd för konfliktlösning. Detta inom den familjerådgivning kyrkan säger sig erbjuda.

Kyrkoherden hade valt att vända ryggen till och tiga. Som försvar för detta åberopade hon, att hon gjort detta för att inte förvärra situationen för sin mans kusin (som är kränkaren i konflikten) och hennes familj. Denna missriktade ”omsorg” har skadat denna familj och komprometterat kyrkan, vilket är ett brott mot vigningslöftena.

Domkapitlet hade också kunnat ge kyrkoherden en skriftlig erinran (inget önskemål från anmälaren). Man valde istället att försöka mörklägga kyrkans tillkortakommanden.

Anmälaren anmälde då domkapitlets ordförande, biskop Jackelén, till Ansvarsnämnden för biskopar. Med juridisk sakkunskap från Robert Schött upprepade man där rutinen(?), att utan hörande av anmälaren tillskriva honom motivet att vilja avsätta. Därmed ansåg man sig kunna lämna anmälan utan åtgärd, eftersom avsättning var ett för strängt straff.

Schött har alltså inte bara accepterat domkapitlets rättsövergrepp utan även upprepat det.
Pålsson och Schött har gets tillfälle att försvara sig via min blogg men inte velat försöka. Kyrkans ”rättschef” har genom tigande visat att inte heller hon kan försvara kyrkans rättssystem.

Under kategorin Kyrkan i min blogg moralrevisorn.wordpress.com/ finns ett flertal inlägg riktade till företrädare för kyrkan. Ingen av dessa har kunnat försvara kyrkan.

Enligt Svenska kyrkans Kyrkoordning skall domare, som åtar sig tillsynsuppdrag, avlägga trohetsförsäkran gentemot Svenska kyrkans lära och ordning. Pålsson och Schött är utmärkta exempel på vart denna trohet kan leda. De ställer sig bakom (initierar?) kyrkans rättsövergrepp och blundar för brott mot vigningslöften och kyrkans förkunnelser.

Detta är ingen bagatell eller en kyrkans interna angelägenhet. Kyrkan kan inte tillåtas vara en smittohärd för rättsröta och omoral. Kyrkans jurister får inte tillåtas vara smittobärare mellan kyrkan och det öppna samhället.
Pålsson och Schött undergräver förtroendet för det sekulära rättsväsendet genom illojalitet mot domarämbetet. Detta är ett brott mot lagen om offentlig anställning (LOA).

För den som vill veta mer om kyrkans motsatsförhållande till rättsväsendet, kan jag rekommendera tidskriften Bright nr 2-2012. I denna skriver Göran Rydland om kyrkans bristande lagefterlevnad.

Med vänlig hälsning
Lars-Erik Larsson

Bilagor:

Mejl till stiftsjurist Eirik Ski

Öppet brev till Hovrättsrådet Sten Pålsson angående min anmälan mot kyrkoherde Karin Assarsson

Hovrättsrådet Sten Pålsson, varför offrade du rättssäkerheten? moralrevisorn.wordpress.com/2011/03/22/hovrattsradet-sten-palsson-varfor-offrade-du-rattssakerheten/

Tar ansvarsnämnden för biskopar ansvar för kyrkan? moralrevisorn.wordpress.com/2011/11/01/tar-ansvarsnamnden-for-biskopar-ansvar-for-kyrkan/

Ansvarsnämnden för biskopar tar lögnen till ”hjälp” i försvaret av biskop Jackelén moralrevisorn.wordpress.com/2011/11/28/ansvarsnamnden-for-biskopar-tar-lognen-till-hjalp-i-forsvaret-av-biskop-jackelen/

Kan du försvara Svenska kyrkans rättssystem, rättschef Maria Lundqvist-Norling? moralrevisorn.wordpress.com/2012/05/10/kan-du-forsvara-svenska-kyrkans-rattssystem-rattschef-maria-lundquist-norling/

Svenska kyrkan står alltså utanför rättssamhället, rättschef Maria Lundqvist-Norling moralrevisorn.wordpress.com/2012/05/30/svenska-kyrkan-star-alltsa-utanfor-rattssamhallet-rattschef-maria-lundqvist-norling/

Hur sköter du din kyrkliga uppgift, hovrättslagman Robert Schött? moralrevisorn.wordpress.com/2012/06/01/hur-skoter-du-din-kyrkliga-uppgift-hovrattslagman-robert-schott/

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här