The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Kyrkorådets ordförande lämnar den svenska kyrkan.

Inrikes Österåker 2016-07-18 21:06:29 Visningar: 1 160 Visa på karta Anmäl nyheten

Veckans förstasidesnyhet.

Foto: Veckans förstasidesnyhet.

Förklaring och fördjupning av nyheten.

Foto: Förklaring och fördjupning av nyheten.

Ur dagens "Kanalen"

Foto: Ur dagens "Kanalen"


"Hej då, Svenska kyrkan!
Sedan 1 juli 2016 är jag inte längre med i kyrkan. Beslutet att lämna ”min” kyrka var inte lätt. Jag har varit förtroendevald – senast som kyrkorådets ordförande – i 30 år. Jag är kristen och tror på det kristna budskapet om nystart, förlåtelse, människans lika värde.

Men jag tror inte på Stockholms stift.

Min ”tidigare” församling var Österåker – Östra Ryds församling. I min kommun Österåker finns det även Ljusterö – Kulla församling. Den senare har enligt biskopen i Stockholm inte resurser att riktigt bedriva en församlings verksamhet. Stiftens uppgift är att främja församlingars verksamhet. Stiftet är nu på väg att besluta en sammanläggning av församlingarna i Österåkers kommun.


Samråden/ överläggningarna om detta har varit farsartade. ”Min” församlings synpunkter och problem med sammanläggningen hörs inte, tas inte på allvar, raljeras med. Stiftet använder ett vatikanlikt maktspråk. Stiftet använder enorma resurser, skriver ett tjänsteutlåtande på 98 sidor (!) och ger oss i sin nåd tillfälle att remissyttra oss. Men man talar inte med oss – varken med ordföranden eller med kyrkoherden.

En sådan maktfullkomlig kyrka förtjänar inte att fira Mitrareformationsjubileet 2017, utan den behöver reformeras!

Är du insatt vet du kanskeatt kyrkan har ett utjämningssystem mellan fattiga och rika församlingar. Österåker – Östra Ryd bidrar årligen med ca 10 milj till det. Även Ljusterö – Kulla bidrar till systemet med ca 300′ årligen. När nu den ena församlingen ska finansiera den andra – borde det inte finnas möjlighet att förändra utjämningssystemet? Det är kyrkans eget system! Låt Ö-ÖR skicka två milj av utjämningsbeloppet till Lj-K, men lek inte med människor och skapa inte omöjliga organisationer!

Varje år firar vi jul, att gud har kommit till jorden. Låt stiftet komma till jorden!" Källa: nuss.nu/hej-da-svenska-kyrkan

Här är anledningen till det som inträffat www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1088683

Jan Olov Sundström - ledamot (BA) av kyrkofullmäktige 2014-2017 i Österåker-Östra Ryds församling och 1:e vice ordförande 2014-2017 i stiftsstyrelsen i Stockholm samt kyrkomötesdelegat 2014-2017 för Borgerligt alternativ.

"Kyrkoråd
För mandatperioden 2014-2017
Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet styr församlingens verksamhet och förvaltning.
Styrelsen har bland annat arbetsgivaransvar för cirka 50 anställda i dagsläget. Det betyder att kyrkorådet bland annat fattar beslut om eller delegerar till kyrkoherden att fatta beslut om anställningar, avtalsfrågor, organisation, samordningen och ledningen av arbetet.
Dessutom förbereder kyrkorådet kyrkofullmäktiges beslut om mål, budget för verksamheten och tar i övrigt initiativ och fattar beslut i enlighet med författningar, kyrkoordningen och god sed på arbetsmarknaden, så att församlingens grundläggande uppgift kan utföras.
Ledamöter i kyrkorådet
Kyrkorådet består av 11 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot, utöver de elva, men får inte väljas till ordförande. Kyrkorådets ledamöter för mandatperioden 2014-2017 är:
ORDINARIE:
Josephine Emtevik (S)
Birgitta Karlsson (S)
Lars Starkerud (S)
Leif Lanner (LK)
Marianne Knutsson (LK)
Jan Winberg (LK) - 1:e vice ordförande
Rolf Ericsson (LK)
Herman Strid (BA) - 2:e vice ordförande
Mert Lepik (BA)
Elisabet Lanner (FUT)
ERSÄTTARE:
Birgitta Agervi (S)
Christoph Kind (S)
Karin Heneryd (S)
Eddy Vivenius (Visk)
Kerstin Nilsson (LK)
Magnus Hultgren (LK)
Bertil Palmqvist (LK)
Tommy Almquist (LK)
Gunnar Hallberg (BA)
Ingela Gardner (BA)
Claes Robell (FUT)
Kyrkoherde:
Jan Novosel
Sammanträden och protokoll
Kyrkorådet sammanträder c:a åtta gånger per år. Dessa är inte öppna för allmänheten. Protokoll från tidigare sammanträden kan du hitta under ”Ladda ned” i högerspalten.
Kyrkorådet sammanträder följande måndagar:
22/8, 12/9, 24/10 och 28/11.
Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets arbetsutskott förbereder kyrkorådsärenden, utgör församlingens personalorgan och är församlingens begravningsnämnd.
Hur arbetsgivaransvaret fördelas framgår av kyrkofullmäktiges beslut om reglementen och genom kyrkorådets delegationsordning samt kyrkoherdens delegation." Källa: www.osterakerostraryd.se/…/organis…/kyrkorad/147.html

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i vår församling och de beslutar i principiella ärenden av större vikt, såsom:
- Mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.
- Budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet som är församlingens styrelse och beviljar kyrkorådet ansvarsfrihet.
Fullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter, plus ersättare.

Kyrkofullmäktiges ledamöter för mandatperioden
år 2014-2017:
ORDINARIE:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna:
Josephine Emtevik
Birgitta Agervi
Christoph Kind
Birgitta Karlsson
Lars Starkerud - 1:e vice ordförande
Berit Segerlund
Roger Karlsson
Karin Heneryd
Jörgen Palmberg
Svetlana Tell

Levande Kyrka i Österåker-Östra Ryds församling:
Mats Broström
Leif Lanner
Marianne Knutsson
Kerstin Nilsson
Magnus Hultgren
Rolf Ericsson- Ordförande
Jan Winberg
Tommy Almquist
Annie-Gerd Lundén Szczesny
Arne Ekstrand
Ulf Edqvist

Borgerligt alternativ:
Mert Lepik
Herman Strid
Jan Olov Sundström
Pär Lindfors
Mary Jensen
Evelina Björk
Ingela Gardner
Ulf Ellnebrant

Futurum - Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling:
Elisabet Lanner - 2:a vice ordförande
Claes Robell
Sven Ragnelid
Rolf Wiclander

Vänstern i Svenska kyrkan:
Eddy Vivenius

ERSÄTTARE:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna:
Dörte Kind
Camilla Segerlund

Levande Kyrka i Österåker-Östra Ryds församling:
Leif Törnquist
Birgitta Leijonhufvud
Bertil Palmqvist
Birgit Törnquist
Kenneth Drake af Hagelsrum
Titti Jöngren

Borgerligt alternativ:
Gunnar Hallberg
Göran Enwall
Marianne Lindner Löfgren
Mats Höjbrant

Futurum - Framtidens kyrka i Österåker-Östra Ryds församling:
Stellan Sandström
Lars Roger Johansson

Sammanträden och protokoll
Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i allmänhet i Åkersberga Kyrkliga Centrum. Normalt sammanträder fullmäktige tre gånger/år.

I Kalendern i högerspalten kan du finna kommande kyrkofullmäktige. Välj kategorin "Övrigt" under "Aktuella händelser" under själva kalendern. Då listas övriga händelser därunder, dels syns bara kyrkofullmäktige och vissa andra aktiviteter i kalendern.

Protokoll finner du för nedladdning under rubriken "Ladda ner" i högerspalten." Källa: www.osterakerostraryd.se/.../kyrkofullmak.../146.html

Förtroendevald

Vald med förtroende
Svenska kyrkan är en folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd. Den är därmed beroende av medlemmarnas engagemang, delaktighet och ansvar.

Kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ utgörs av 35 ordinarie ledamöter som är förtroendevalda genom kyrkoval och representerar alla någon nomineringsgrupp.

Ställa upp i kyrkovalet
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper, inte partier. Det gör det lättare att se att det också finns helt andra grupperingar än kommunalpolitiska partier som deltar i kyrkovalet.

Om du vill bli aktiv och kanske kandidera till nästa val, år 2017 så kan du göra på två sätt. Antingen kontaktar du en nomineringsgrupp som redan är aktiv, eller också bildar du tillsammans med människor som delar dina värderingar en ny grupp.

För att vara valbar krävs att kandidaten på valdagen tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund (eller tidigare har varit förtroendevald i Svenska kyrkan), fyller 18 år senast på valdagen, är folkbokförd i det område valet gäller (för kyrkomötet gäller att man bara är valbar i det stift där man är folkbokförd) och är anmäld som kandidat av en registrerad nomineringsgrupp. Det finns några undantag för den som är anställd i Svenska kyrkan." Källa: www.osterakerostraryd.se/.../fortroendevald/95.html

Kommunreformen 1971 är en av de kommunreformer (även: kommunindelningsformer) som har skett i Sverige. Den inleddes 1964 och var i stort sett avslutad 1974. Med liknande tidsperspektiv från 2000, då kyrkan skilldes från staten skulle föramlingssammanslagningarna vara slutförda 2010, men fortsätter ännu. Skilj också mellan mål och medel, i kommunen liksom kyrkan är verksamheten det väsentliga pengarna är medlet, i enskilda företag oberoende av företagsform är det tvärtom.

ideellasektorn.blogspot.se/2009/01/sammanslagningar-frsvagar-svenska.html

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här