The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Greve Gustaf Douglas blir aldrig nöjd.

Inrikes 2017-10-31 00:31:39 Visningar: 343 Anmäl nyheten

Veckans Dagens Samhälle

Foto: Veckans Dagens Samhälle


Mycket vill ha ännu mer men enligt utdrag ur jordförvärvslagen
OBS, detta är ett utdrag ur lagen i dess lydelse 2011-01-17. Reservation för ev. senare ändringar.
1 § I denna lag avses med lantbruksegendom: fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet,glesbygd: stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning eller service och skärgårdsområde, om det är av regionalpolitisk betydelse att sysselsättning eller bosättning inom områdena främjas,omarronderingsområde: område med mycket stark ägosplittring för vilken länsstyrelsen har fastställt en plan för rationalisering av ägostrukturen.Regeringen bestämmer vilka kommuner eller delar av kommuner som skall vara glesbygd och omarronderingsområden.
2 § Lagen gäller förvärv av lantbruksegendom som sker genom
1. köp, byte eller gåva
2. tillskott till bolag eller förening
3. utdelning eller skifte från bolag eller förening
Lagen gäller också då någon genom köp, byte eller gåva förvärvar ett dödsbo i vilket ingår lantbruks-egendom eller då någon, som genom köp, byte eller gåva har förvärvat en andel i ett sådant dödsbo och inte på någon annan grund är delägare i boet, tillskiftas den fasta egendomen eller en del av den.
4 § Tillstånd enligt denna lag krävs för förvärv av lantbruksegendom om
1. förvärvet avser egendom i glesbygd och 5 § inte är tillämplig
2. förvärvet avser egendom i omarronderingsområde, eller
3. förvärvaren är juridisk person som förvärvar egendomen från en fysisk person eller ett dödsbo.
Tillstånd krävs dock inte om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion.
5 § Utan tillstånd enligt denna lag får egendom i glesbygd som inte ingår i omarronderingsområde förvärvas av den som sedan minst ett år är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
6 § En juridisk person får lämnas förvärvstillstånd, om
1. förvärvaren avstår eller kan antas komma att avstå eller under de fem närmast föregående åren har avstått lantbruksegendom som i fråga om produktionsförmåga ungefär motsvarar den egendom som avses med förvärvet, och
2. avståendet sker, kan antas komma att ske eller har skett till
a) en fysisk person eller
b) staten för naturvårdsändamålUtöver vad som sägs i första stycket får en juridisk person lämnas förvärvstillstånd, om
1. egendom är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,
2. förvärvet huvudsakligen avser skogsmark och förvärvaren på orten bedriver sådan industriell verksamhet i vilken egendomens virkesavkastning behövs,
3. förvärvet sker från annan juridisk person än dödsbo, eller
4. det annars finns särskilda skäl.
7 § Tillstånd till förvärv av egendom i glesbygd får vägras, om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Detta gäller dock inte om förvärvaren gör sannolikt att han inom tolv månader från förvärvet varaktigt kommer att bosätta sig på fastigheten eller att förvärvet varaktigt kommer att främja sysselsättningen på orten.Oavsett vad som sägs i första stycket får tillstånd till förvärv av egendom i omarronderingsområde vägras, om förvärvet skulle göra det svårare att genomföra rationaliseringen av ägostrukturen.
10 § Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet skedde.
Glesbygdsområden i Östergötlands län enligt jordförvärvsförordningen (2005:522)
Med församling avses de församlingar som fanns den 31 december 1999. Observera att kyrkans församlingsindelning i vissa fall ändrats sedan dess. Den faktiska geografiska del av länet som sedan 1999 klassas som glesbygd i jordförvärvslagens mening är dock oförändrad även om församlingsnamnet ändrats.

Kommuner
Ydre: samtliga församlingar
Kinda: Tidersrums, Horns, Hycklinges och Oppeby församlingar
Boxholm: Blåviks och Malexanders församlingar
Finspång: Regna och Skedevi församlingar
Valdemarsvik: Gryts, Tryserums och Östra Eds församlingar
Norrköping: Jonsbergs och Rönö församlingar
Söderköping: Skällviks, Sankt Annas och Börrums församlingar

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här